امروز دوشنبه ۹۸/۱۲/۵

معرفی خوشه


باتوجه به توضیحات فوق آمار بنگاههای خوشه کسب وکار فرش دستباف قم در سالهای اول، دوم و سوم توسعه خوشه به شرح جدول ذیل می باشد:

 

تعداد فعالان در سال سوم
تعداد فعالان در سال دوم
تعداد فعالان در سال اول
نوع فعالیت بنگاه
ردیف
352
329
310
تولید کنندگان
1
70
62
50
صادرکنندگان
2
198
168
130
طراحان ونقاشان
3
203
107
100
رفوگرها
4
15
13
13
رنگرزها
5
76
29
25
پرداخت کارها
6
28
28
30
فروشندگان مواد اولیه
7
22
22
20
فروشندگان دار و ابزار قالیبافی و نقشه قالی
8
54
48
50
قالی شوئی ها
9
1018 806
728
جمع کل