امروز جمعه ۹۸/۹/۱۵

مهندس آشتیانی: نتایج تست نخ ابریشم تولید داخل امیدوار کننده است

.

مهندس آشتیانی، معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان قم، پس از انجام آزمون تعیین یکنواختی نخ ابریشم تولید داخل در آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت ایران مرینوس، گفت: مهمترین مسأله برای تولید کنندگان فرش دستباف قم، مسأله کیفیت نخ ابریشم مصرفی و پس از آن قیمت می باشد. با انجام تست اولیه با دستگاه اوستر در شرکت ایران مرینوس به این نتیجه رسیدیم که نخ ابریشمی که در حال حاضر تولید می شود، از لحاظ یکنواختی و تعداد نقاط معیوب در حد استانداردهای بین المللی است. در مرحله بعدی، سه نخ فعلی تولید داخل، نخ خارجی و نخ جدید داخلی که به درخواست دفتر توسعه خوشه فرش دستباف قم و در کارخانجات شمال کشور در حال تولید می باشد، جهت نتیجه گیری نهائی مورد آزمون یکنواختی قرار می گیرد.

شایان ذکر است که آزمون اولیه با حضور اعضاء کمیته کارشناسی خوشه فرش دستباف قم شامل نمایندگان نهادهای پشتیبان خوشه، معاونت و کارشناسان صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان قم و اعضای دفتر توسعه خوشه و رئیس انجمن هنرمندان طراح و نقاش فرش استان قم به عنوان نماینده ذینفعان خوشه انجام شد.