امروز جمعه ۹۸/۹/۲۲

قم ميزبان گروهی از سرمايه گذاران و تجار چينی

.

معاون برنامه ريزی استاندار قم گفت: استان قم روزهای 20و 21مرداد ماه جاری ميزبان گروهی از سرمايه گذاران چينی خواهد بود.

به گزارش روابط عمومي استانداري قم سيد حسن رضوي در دومين جلسه ي هماهنگي برنامه هاي سفر تجار و سرمايه گذاران چيني به قم اظهار كرد: يكي از اهداف اين سفر معرفي ظرفيت ها و توانمندي هاي اقتصادي قم به سرمايه گذاران چيني است كه در قالب نمايشگاهي اين هدف محقق خواهد شد.

معاون برنامه ريزي استاندار قم با اشاره به زمينه هاي روابط قم با چين تصريح كرد: در جريان سفر اخير هيئت عالي استان قم به چين توافقات بسيار خوبي در زمينه هاي مختلف بدست آمد.

وي گسترش و توسعه ي روابط قم با كشورهاي منطقه و جهان را رويكرد مديريت عالي استان عنوان و خاطرنشان كرد: در اين زمينه از تمامي ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود استفاده خواهيم كرد.