امروز جمعه ۹۸/۸/۲۴

ناظر عالي سازمان صنايع كوچك درجلسه پايش خوشه فرش دستباف قم

.

مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي استان قم از برگزاري جلسه پايش خوشه فرش دستباف قم با حضور ناظر عالي توسعه خوشه هاي كسب و كار سازمان صنايع كوچك خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان قم؛ مهندس روح اله ابراهيمي در جلسه پايش خوشه فرش دستباف قم حضور ناظر عالي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران در شركت هاي استاني و ارزيابي روند و عملكرد توسعه خوشه ها را كارگشا ومهم ارزيابي كزد.

وي با ارائه گزارشي از اقدامات و فعاليت هاي شركت شهركهاي قم در بخش خوشه هاي كسب و كار گفت: اين شركت سعي نموده است مدل توسعه خوشه را بر اساس برنامه هاي پيش بيني شده در آيين نامه و مورد انتظار ناظر عالي به اجرا گذارد و از نظرات كارشناسي خبرگان اين موضوع بهره گيرد. 

مهندس ابراهيمي در ادامه به موفقيت هاي كسب شده توسط اين شركت در بخش خوشه هاي كسب و كار قم اشاره و افزود: كسب عنوان خوشه برتر در روزملي صنعت و معدن امسال مرهون تلاش جمعي و همكاري مجدانه تيم توسعه خوشه، ناظر، ذي نفعان و نهادهاي پشتيبان بوده است.

وي ياد اورشد: سعي كرديم با آموزش نيروهاي متخصص در زمينه توسعه خوشه هاي كسب و كار، تيم هاي منسجم توسعه خوشه در استان تشكيل شوند و قبل از عقد قرارداد عامليت آنها را براي پيشبرد بهتر برنامه هاي توسعه آماده نماييم و همواره سعي شده است با ارائه پروژه هاي متعدد، از دانش و توان اين افراد در مسير توسعه خوشه ها استفاده گردد.

دكتر عزيز محمد لو و مهندس وحدت به عنوان نمايندگان سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران گزارش عامل توسعه را مورد بررسي قرار داده و ابراز اميدواري كردند با توجه به تجربه كسب شده در خوشه كفش و دمپاي قم، خوشه فرش دستباف قم بتواند از اين تجربه بهره برده و در پايان سه سال فعاليت خود به دستاوردهاي ارزشمندي دست يابد.

منبع: روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان قم