امروز دوشنبه ۹۸/۷/۲۹

توسعه خوشه های کسب و کار در ایران

دستاوردها و تجارب عملی

نویسندگان : غلامرضا سلیمانی، حمید عزیزمحمدلو و سیاوش وحدت

ناشر: قم، آیین محمود

صاحب امتیاز: سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

ویراستار: وحید آشتیانی، مهدی ایلانلو

ناظر فنی: مجتبی اشجعی

صفحه آرا و طراح روی جلد: مرضیه نظری

نوبت چاپ: اول، تابستان 1393