امروز جمعه ۹۸/۸/۲۴

کنسرسیوم های صادراتی

راهنمای توسعه

 کنسرسیوم های صادراتی

 

ترجمه و گردآوری: معاونت صنایع کوچک

ناشر: قم، آیین محمود

سال و نوبت چاپ: بهار 1393- چاپ اول

ناظر طرح: سیاوش وحدت

ویراستار ادبی: مجتبی اشجعی- زهرا گمنام