امروز جمعه ۹۸/۹/۱۵

آیین نامه توسعه خوشه های کسب و کار

گردآوری و تدوین: معاونت صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 ناشر: آیت اشراق

 چاپ و نوبت چاپ: زمستان 1392 - چاپ اول