امروز دوشنبه ۹۸/۷/۲۹

برندسازی مشارکتی

برندسازی مشارکتی

 با نگرشی بر خوشه های کسب و کار

گردآوری و نگارش: شرکت شهرک های صنعتی استان قم

ویراستار ادبی: نفیسه سعیدی

ویراستار فنی: دکتر غلامرضا سلیمانی

ناظر طرح: هادی محمدی

ناشر: قم، آیین محمود

سال و نوبت چاپ: 1392 - چاپ اول