امروز جمعه ۹۸/۹/۱

مدیریت توسعه خوشه های صنعتی

 

مؤلفین: ابوالفضل معرفی - وحید آشتیانی - مهدی ایلانلو

 ناشر: قم، آیین محمود

 سال و نوبت چاپ: 1392 - چاپ اول