امروز جمعه ۹۸/۸/۲۴

مطابقت رنگ فرش با دکوراسيون

نویسنده: مرجان گاراژيان - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان


رنگ در دکوراسيون                                            
رنگ يک زبان جهانی است که احساسات را تحريک می کند و فرهنگ‌ها را شکل می‌دهد. رنگ يکی از ملزومات با شکوه زندگی است، خانه ای که غرق رنگ‌های مناسب باشد هميشه آرامش بخش است و بر خلاف ساير ملزومات دکوراسيون، يک بعد انسانی دارد که نمی‌توان آن را ناديده گرفت. در واقع رنگ، می‌تواند حالت‌ها را تغيير دهد، فضای خاصی را بوجود آورد و روحيه انسان را بهتر کند و جولانگاه خوبی برای خلاقيت انسان است(کابستيک و لويد، 1385، 3).

هر کدام از رنگ ها دارای انرژی و قدرتی هستند که رازی را در خود جای داده‌اند. رنگ‌هايی که ما واقعاً می‌بينيم از نور ماورای بنفش تا مادون قرمز، همگی مرئی بوده يعنی پايين تر از مادون قرمز و بالاتر از ماورای بنفش نامرئی هستند. احساس و ادراک رنگ با طول موجی تعريف می‌شود که به رتيناي  چشم می رسد(منجزی، 1391، 84) و انسان ها را از لحاظ زيبايی و به واسطه روان شناختی تحت تأثير قرار داده و در روحيه انسان اثرات غير قابل انکاری داشته است (ياوری ، 1384 ، 45 ).

اغلب رنگ‌ها يا گرم تلقی می شوند يا سرد. در چرخه رنگ، رنگ ها به سهولت از نظر گرمی و سردی از هم تفکيک می شوند. قرمز، نارنجی و زرد رنگ‌های گرم و رنگ‌های سبز، آبی و بنفش رنگ‌های سرد محسوب می شوند(پوره، 1387، 20). بايد موقعيت و تناسب هر رنگی در رابطه با رنگ‌های ديگر که ان را احاطه کرده اند و يا با آن توأم هستند سنجيده شود اين نکته يکی از اصول مهم برای تعيين اثر و نمود هر کدام از رنگ‌هاست. مثلا رنگ سبز در کنار رنگ زرد گرم به نظر می آيد ولی در کنار رنگ آبی سرد می‌نمايد. (ياوری ، 1384 ، 45 ).بنابراين رنگ نقش بسيار مهم و اساسی در آثار گوناگون از جمله فرش دارد که باعث جلوه طرح و نگاره می‌شود. ضمن آنکه رنگ آميز قالی، خود عاملی در تمايز و تشخيص قالی هر منطقه از مناطق و مراکز بافندگی قالی است(ياوری ، 1384 ، 45 ). قالی باعث می شود زير پا لطيف و گرم باشد، همچنين عايق صدای خوبی ايجاد می کند و از کوران هوا هم جلوگيری می کند و مناطقی از کف که در وضعيت مناسبی نيستند می پوشاند و از لحاظ ديداری سطح سخت را لطيف می کند و می تواند برای متمايز کردن نواحی مختلف يک اتاق مفيد باشد(گيليت، 1388، 140و 144).
 انتخاب رنگ فرش به شرايط آب و هوا، نوع زندگی، اقتصاد، سليقه، مکان، کاربری فرش، فرهنگ و... بستگی دارد به طور مثال "اروپائيان نسبت به رنگ روشن و حتی کم رنگی و بی رنگی اقبال نشان می دهند"(رسام عرب زاده،1388، 27) و بر خلاف اروپائيان، عربها رنگ لاکی را بسيار می پسندند و يا زمانی که اقتصاد راکد است مردم آمادگی کمتری نسبت به استفاده رنگ‌ها دارند و در عوض از رنگ‌های خنثی استفاده می کنند و زمانی که خوشبين‌تر باشند تمايل بيشتری برای انتخاب گزينه‌های جديد به همراه رنگ‌های سرزنده و شاداب دارند(قلی زاده لداری، 1391، 131).