امروز جمعه ۹۸/۸/۲۴

مراسم تجلیل از کارآفرینان برتر خوشه های کسب وکار استان قم-اردیبهشت 1394